De activiteiten van de diaconie worden onderverdeeld in de volgende taken.
Om het overzicht te bevorderen zijn de taken ingedeeld in taakgebieden.

Die taakgebieden zijn:
  • Gemeentediaconaat
  • In de wijk
  • Specifieke taken

Bij de taken van het Gemeentediaconaat kan worden gedacht aan;
  • Eredienst (Collecteren, H.A. bedienen (inclusief voorbereiden en opruimen), H.A. woon en zorgcentra bedienen (inclusief voorbereiden, en opruimen) en rouw- en trouwdiensten. Er worden geen namen en adressen geregistreerd door de diaconie.
  • In de wijk (H.A. aan huis, Kaarten naar de zieken en ondersteuning van behoeftige (b.v. stille armoede). Ook vallen de activiteiten van de kerstactie, deelname WMO, jeugdcommissie en ouderenwerk hieronder.
  • Daarnaast zijn er specifieke taken op het gebied van werelddiaconaat, deelname aan acties van Kerk In Aktie (bij bijvoorbeeld natuurrampen) en acties vanuit de zending.

Inzameling en verwerking van de gaven
De diaconie maakt een collecterooster die voor akkoord wordt aangeboden aan de kerkenraad. Het tellen van de opbrengsten wordt 1 keer per maand gedaan door 1 lid van de kerkrentmeesters en een gemeentelid.

Financiële ondersteuning
Hulpaanvragen komen in principe bij de diaconie terecht via de voorganger. Deze geeft aan wat nodig is. Er wordt in principe geen geld gegeven. Wel kan een rekening worden betaald of de boodschappen.